Homepage / Rozpočty obce, Závěrečné účty a rozpočtová opatření

Rozpočty obce, Závěrečné účty a rozpočtová opatření

OZNÁMENÍ

O zveřejnění dokumentů , vyplývající ze zákona č.250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souladu s :

            § 3, odst. 4                Zveřejnění rozpočtového výhledu na rok
                                                2017 – 2020
                                               (Střednědobého výhledu rozpočtu obce Žampach),

            § 11, odst. 4              Zveřejnění schváleného rozpočtu obce Žampach

            § 11, odst.4               Zveřejnění schválených rozpočtových opatření

 

Výše uvedené dokumenty schválené Zastupitelstvem obce Žampach jsou :


            - zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách obce
              Žampach - www.obeczampach.cz

            - k nahlédnutí jsou v listinné podobě v kanceláři Obecního úřadu
              Žampach.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ROZPOČET OBCE NA ROK 2020

Na jednání zastupitelstva obce dne 20. 12. 2019 byl schválen usnesením č.3 rozpočet obce na rok 2020. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce OÚ od 29.11.2019 do 20.12.2019

Rozpočet obce tvoří:

- příjmy v celkové výši: 5 810 100 Kč / z toho daňové příjmy 4 141 500 Kč a dotace na výkon státní správy (včetně nové dotace na výkon opatrovnictví) celkem 880 100 Kč

- výdaje v celkové výši: 10 085 000 Kč

- rozpočet je tedy schodkový = výdaje/náklady vyšší než příjmy o 4 274 900 Kč.

  Schodek je krytý přebytky hospodaření z minulých let

    z toho investič.akce:
 - Chodník a zárubní zeď u čp.27....................................2 800 000 Kč
 - Vodní díla/rekonstrukce rybníček Žampach ................   750 000 Kč
 - oprava komunikací v obci ...........................................  1 800 000 Kč
 - spoluúčast na budování cyklostezky v Šušku......cca       450 000 Kč 

...rozpočet dle jednotlivých kapitol k náhledu v příloze, rozpočet byl zveřejněn dne 27.12.2019

*****************************************************************************************************

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽAMPACH ZA ROK 2019

Na základě dokumentů – zveřejněného Závěrečného účtu obce za rok 2019 v úplném znění včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019, které byly vyvěšeny na úřední desce OÚ Žampach(způsobem umožňujícím dálkový přístup) od 30.4.2020 do 22.5.2020, ZO DNE 22.5.2020 USNESENÍM Č.2 schvaluje hospodaření obce Žampach v roce 2019  s výrokem BEZ VÝHRAD, s tím že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Závěrečný účet obce Žampach:

Příjmy celkem ve výši 6 138 590 Kč, Výdaje celkem ve výši 4 398 572 Kč,
Přebytek hospodaření = 1 740 018 Kč,  Přebytek hospodaření vznikl zejména vyššími daňovými příjmy, příjmy z lesní hospodářské činnosti a nečerpáním plánovaných výdajů.

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 26.2.2020 jako konečné/závěrečné přezkoumání a provedli jej paní Bc. Zdenka Fassnerová a p. Zdeňka Škarková, oprávněné osoby k poskytování auditorských služeb.
 

 

Rozpočtové opatření č.1 01.04.2019 - 30.06.2020 410 kB
Rozpočtové opatření č.2 02.05.2019 - dtto 412 kB
Rozpočtové opatření č.3 02.06.2019 - dtto 415 kB
Rozpočtové opatření č.4 02.07.2019 - dtto 411 kB
Rozpočtové opatření č.5 12.07.2019 - dtto 555 kB

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA LÉTA 2019 - 2022

Na jednání zastupitelstva obce dne 07. 12. 2018 byl schválen usnesením č.3 sTŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE NA R. 2019-2022. Návrh Rozpočtového výhledu byl vyvěšen na úřední desce OÚ od 21.11.2018 do 07.12.2018

Střednědobý výhled rozpočtu je tvořen plánovanými příjmy a výdaji v letech 2019 -2022 včetně plánu investičních akcí.

 Rozpočtový výhled byl zveřejněn dne 20.12.2018

 *********************************************************************************************************************