Homepage / Obec Žampach / MAS Orlicko

MAS Orlicko

Název "MAS - Místní akční skupina" vychází z anglického názvu "Local Action Group - LAG".

Místní akční skupina je neziskovou organizací (občanským sdružením, nebo obecně prospěšnou společností), jejímiž zakladateli (nebo členy) jsou v souladu s podmínkami Evropské unie zástupci místní komunity - podnikatelů, zástupců orgánů samospráv i neziskových organizací, kdy podíl veřejné sféry činí méně než 50 %.

Nezisková organizace, splňující výše uvedenou podmínku, následně může být žadatelem/příjemcem dotace v rámci tzv. programu "LEADER", realizovaného v České republice v rámci Programu rozvoje venkova.

Uspěje - li místní akční skupina se svou žádostí o dotaci, získá pro období let 2009 - 2013 finanční alokaci, odvíjející se od počtu obyvatel v jejím území, jejíž rozdělení následně v souladu s metodikou programu LEADER administruje a "rozděluje tak" získané finanční prostředky na místní úrovni.

Informace o přípravě dotačních programů na období 2014-2020

Blíží se konec programového období 2007-2013 a MAS Orlicko, stejně jako jiné MAS v ČR, se připravuje na nové programovací období 2014-2020.

Jednou z podmínek pro čerpání finančních prostředků z Evropské unie pro nové programovací období 2014-2020 je zpracování Místní rozvojové strategie (MRS) a dalších navazujících dokumentů. MRS je širokou strategií zpracovávanou na komunitní bázi, tzn. na základě otevřené komunikace a zapojení co možná nejvyššího počtu aktérů v regionu (obcí, podnikatelských subjektů, spolkových sdružení, nestátních neziskových organizací a neorganizovaných občanů).

Klíčovými součástmi strategii jsou analýza území, strategie území a její implementace. Ve výsledku by měla MRS reflektovat aktuální rozvojové předpoklady a problémy regionu a na jejich základě nastínit rozvojové směry a cíle, včetně konkrétních kroků k nim vedoucích.

Po zpracování samotné strategie budou následně zpracovány tzv. Programové rámce pro jednotlivé operační programy, ve kterých budou projekty vybírány, schvalovány a realizovány v území MAS ORLICKO.

Obecným cílem MRS 2014-2020 by mělo být zajištění ekonomické, sociální a environmentální stability, spolu se zvýšením kvality života obyvatel v území MAS Orlicko.

Místní rozvojová strategie bude zpracovávána průběžně během celého roku 2013, následující dokumenty v roce 2014. Více o možnostech zapojení do její přípravy se dozvíte na následujících stránkách.

Více informací na oficiálních stránkách: http://www.mas.orlicko.cz/