Homepage / Obec Žampach / Aktuality

Aktuality

 

INFORMACE PRO OBČANY - KORONAVIRUS

NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY BYL DNE 12. BŘEZNA 2020

S ÚČINNOSTÍ OD 14 HODIN VYHLÁŠEN NOUZOVÝ STAV

INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU

Telefon: 724 810 106, 725 191 367

Linka je v provozu nepřetržitě  

INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE

Telefon: 602 730 251

Linka je v provozu:

  • v pracovní dny od 14:00 do 19:00 hodin

  • o víkendu od 9:00 do 19:00

 

odkaz na web Ministerstva zdravotnictví ČR:

https://www.mzcr.cz/

https://koronavirus.mzcr.cz/

Souhrn všech opatření: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

odkaz na web Ministerstva vnitra ČR - ke koronaviru:

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

 

Provoz Knihovny Žampach  a Obecního úřadu byl dne 27.4.2020 opět zahájen za předpokladu dodržování hygienických pravidel, zejména
- ochrana dýchacích cest (nos, ústa)
- dezinfekce rukou při příchodu do budovy
   (dezinfekce umístěna na stolku před schodištěm)
- dodržování rozestupů min. 2 m

- vyřizování požadavků najednou pouze jedné osoby (nebo 2 rod. příslušníci)
  .......pro vyřizování požadavků na Obecním úřadu prosím návštěvu nejlépe předem telefonicky oznamte 
 

Prodejna Konzum Žampach:

Žádáme tímto občany, aby při vstupu do prodejny- nakupování potravin - dodržovali hygienická pravidla, nakupovali pouze po jednotlivcích a používali roušky, respirátory, případně jiná vhodná krytí nosu a úst, pečivo nakupovali pouze s jednorázovými rukavicemi (připraveny v prodejně);  tím by mělo být zabráněno přenosu infekcí a nakažení paní prodavačky a tím následně k uzavření prodejny.

                                                            Děkujeme za pochopení situace

Úřední hodiny OÚ Žampach:

Žádáme tímto občany, aby v rámci prevence navštěvovali osobně Obecní úřad Žampach pouze v neodkladných záležitostech, které nelze projednat jinak a o tomto předem telefonicky informovali. Úhradu poplatků za odpady, prosíme, provádějte pokud možno bankovním převodem, po provedení úhrady Vám budou "nálepky na popelnice" rozneseny nebo rozeslány.
Současně svozová firma EKOLA prohlásila, že popelnice bez vylepených známek na rok 2020 bude vzhledem k nastalé situaci vyvážet až do 31.5.2020.

                                  Děkujeme za pochopení situace
                                               M. Vaňous, starosta

 

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ

Od pátku 13. 3. 2020 bude v autobusové dopravě Pardubického kraje zaveden prázdninový režim jízdních řádů. Upravené jízdní řády naleznete na internetové adrese: portal.idos.cz

Více informací na call centru OREDO tel.: 491 580 333

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Pardubický kraj zveřejnil na svých webových stránkách
informace "Výluka na železniční trati Letohrad  - trať č.021, 024, 025"


v souvislosti s plánovanou výlukou na trati 021, 024 a 025 (předpokládaný termín 26.2.- 21.4.2020) jsou zpracovány návrhy výlukových jízdních řádů autobusových linek, zejména pro přestupní místa Letohrad, Jablonné n. O. a Králíky.

(přeprava bude zajišťována náhradní autobusovou dopravou v celé délce tratí)

Současně jsou upraveny i některé jízdní řády linkových autobusů vyjíždějících z města Letohrad

Výlukové JŘ v příloze.


 

 Pardubický kraj zveřejnil na svých webových stránkách
informace "Desatero cestování na železnici od 15.prosince 2019"

odkaz: https://www.pardubickykraj.cz/vlakem

+ slevová akce na kartu IREDO
zveřejněno současně na úřední desce OÚ Žampach

 

***************************************************************************************************

Stavební akce "Chodník a zárubní zeď u čp.27 Žampach"
 

Na začátku r.2020 bylo provedeno nové výběrové řízení (VŘ) na zhotovitele stavební zakázky, ve kterém bylo  osloveno 9 dodavatelů, výběrového řízení se zúčastnili dva uchazeči. Na základě posouzení nabídek bylo dne 21.2.2020 rozhodnuto, že vítězem VŘ se stala firma A.B.V. spol. s.r.o. Ústí nad Orlicí.

Zázemí pro stavební firmu je určeno v místě štěrkové zpevněné plochy u prodejny Konzum Žampach, vymezená plocha bude oplocena. Pro parkování soukromých vozidel obyvatel obce a návštěv budou volná pouze první dvě krajní místa zleva při pohledu proti hradnímu kopci.

V první etapě bude postupně odbouráno oplocení na vrcholu zdi, bude rozebrána stávající pískovcová zeď, odebrána zemina a postupně od nejnižšího místa (vjezdu k nemovitosti čp.27) budou vybudovány nové základy a betonová opěrná zeď. 

Ve druhé etapě bude vybudován chodník podél nové zdi a zeď bude obložena kamenem. Na vrchlu zdi budou umístěny dva nové stožáry veřejného osvětlení.

Při stavebních pracích bude doprava (průjezd po komunikaci) řízena pracovníky stavby. Prosíme tedy o zvýšenou ostražitost a zejména dodržování "snížené povolené max.rychlosti"

Na tuto stavební akci byla přidělena obci Žampach dotace z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve výzvě č.13  MAS Orlicko - program "Bezpečné silnice a chodníky", dotace ve výši cca 900 tis Kč.

Současně náklady stavby (po ukončeném výběrovém řízení na dodavatele) byly vyčísleny na cca 2 500 tis Kč.

*****************************************************************************************

 

MÍSTNÍ POPLATKY v roce 2020

- místní poplatek za odpady byl navýšen na 600 Kč/os nebo objekt sloužící k rekreaci.

Základní přehled poplatků:
a) poplatek ze psů: 200 Kč/ za každého psa (podrobnosti ve vyhlášce č.1/2019)
b) poplatek z pobytu:  2 Kč/lůžko a den (podrobnosti ve vyhlášce č.3/2019)
e) poplatek za „odstraňování odpadů“ : 600 Kč/ osobu(osvobození a úlevy dle vyhlášky č.2/2019)

***Tento poplatek platí za kalendářní rok každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo se v obci dlouhodobě zdržuje a každá fyzická osoba, která vlastní v obci stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. Od tohoto poplatku mají úlevu ve výši 300 Kč děti do 15 let a studenti, kteří předloží potvrzení o denním studiu (nesmí však podnikat ani nesmí být v trvalém ani vedlejším pracovním poměru).

Místní poplatky (poplatky za odpady a ze psů) budete moci uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ od pondělí 17.2. 2020 (dříve NE) nebo bankovním převodem ihned od počátku roku.

Nadále však platí, že „samolepky  EKOLA na rok 2019“, které je třeba vylepit na sběrné nádoby, budou vydávány až po provedení úhrady poplatku a svozová firma EKOLA bude vyprazdňování sběrných nádob bez samolepek provádět pouze do 31. března 2020. Dále je prosím potřeba zajistit odstranění „starých“ samolepek a na svozové nádobě ponechat pouze rok 2020, vedení firmy EKOLA upozorňuje, že mnohé „popelnice“ vypadají jako galerie a stávají se tímto „nepřehlednými“ a v těchto případech by nemusela být nádoba vysypána !!!
- poplatky lze (také) uhradit převodním příkazem nebo vkladem na účet obce č.13424611/0100
u Komerční banky, u platby je třeba uvést příjmení, jméno a adresu bydliště (nebo adresu rekreačního objektu) a variabilní symbol{v.s.}
( 100xx – Žampach, 200xx – Hlavná / kde xx= číslo popisné, u čísla evidenčního 9x,……………..
…příklady: Žampach čp. 61 = v.s.10061, Hlavná 34 = v.s.20034, Žampach č.ev.4 = v.s.10094,Hlavná č.ev.1 = v.s.20091).


- v případě, že nebude poplatek uhrazen včas (tj. nejpozději do 30. 6. 2020 u poplatku ze psů a za odpady), bude vyměřen „platebním výměrem“ a poplatek může být navýšen až na trojnásobek.

 

KOMUNÁLNÍ ODPAD:

Nadále je svozovým dnem pro odvoz komunálního odpadu v obci Žampach a Hlavná – ÚTERÝ (v zimním období jednou týdně, v letním období jednou za dva týdny). EKOLA zajišťuje svoz již od časných ranních hodin, proto přistavujte svozové nádoby již předem (v pondělí večer před svozem).


kalendář svozu odpadů najdete pod záložkou "Informace pro občany" /"Odpady" - přílohy (úplně dole)

 

KONTEJNER NA BIOODPAD:
 
bude zajištěno obdobně jako v minulých letech
Datum: ...................Stanoviště:
xx.4. - xx.4............ „1“  zpevněná plocha pod hřištěm u Konzumu
xx.4. – xx.5............. „2“  travnatá plocha u obecního úřadu
xx.5. – xx.5. ..........„3“  zadní část veřejného parkoviště naproti bytovce  
xx.5. – xx.5........... „1“  zpevněná plocha pod hřištěm u Konzumu

 

 

*****************************************************************************************

ODESÍLÁNÍ HROMADNÝCH SMS:

Dne 16.3.2017 bylo zprovozněno po delší odmlce odesílání hromadných sms zpráv občanům obce. Jedná se o jakousi náhradu obecního rozhlasu. Zpráva musí být  krátká (do 160 znaků), proto bude uvedeno vždy jen to nejdůležitější - ostatní informace najdete vždy na této záložce "Aktuality". Zprávy budou odesílány z různých telefonních čísel. Prosím na toto telefonní číslo neodepisujte ani nevolejte.

*************************************************************************************

 

PŘÍPRAVA STAVEBNÍCH AKCÍ, OPRAV, ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

 

Dopravní bezpečnost –v obci je současně připravován projekt pro řešení dopravního značení a zvýšení „dopravní bezpečnosti“ na místních komunikacích a komunikace III.tř. ve správě Pardubického kraje. V rámci projektu bude přehodnoceno stávající dopravní značení, v místech kde jsou „bezpečnostní“ rizika, budou navržena nová řešení.

 

Rybníček na Žampachu– v roce 2015 byl ve spolupráci se společností Axiom Engineering Pardubice dokončen projekt na revitalizaci nádrže – rybníčku pod čp. 10. V projektu je zahrnuto vyčištění rybníčku, odebrání usazenin, oprava hráze a úprava břehů včetně porostů. Projekt měl být na začátku roku 2016 podán jako dotační žádost z operačního programu SFŽP, ale „stavba“ bohužel nesplnila povinné parametry výzvy k podání žádostí. Se společností Axiom bylo dohodnuto, že žádost bude podána  v další plánované výzvě, která je plánována až v průběhu roku 2018 (ve které by již neměly být nastaveny současné nesplnitelné podmínky). Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 750 tis Kč, přičemž dotace by měla být ve výši minimálně 60 % nákladů.
aktuální info: V listopadu 2019 byla podána dotační žádost do dotačního programu MZE ČR "Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích". V tuto chvíli však ještě není dokončen dokument "Pasport vodní plochy", bez kterého nelze vydat stavební povolení na akci.

 

Oprava sportovního hřiště /tenisového kurtu– ke konci roku 2017 byla opět podána / nyní přes MAS Orlicko / dotační žádost Pardubickému kraji k částečnému financování plánované opravy hřiště = výměna oplocení včetně nátěrů kovových konstrukcí, oprava tréninkové odrazové zdi, oprava přístupového schodiště a odvodňovacích žlabů. Celkové náklady ve výši 275 tis Kč, z toho předpoklad dotace 130 tis Kč. O schválení žádosti bude rozhodnuto počátkem roku 2018.
aktuální info: V roce 2018 byla provedena oprava "Tréninkové odrazové zdi" včetně potřebného zpevnění a terénních úprav a tímto je prostor připraven pro další etapy plánované "revitalizace". V roce 2019 byla provedena oprava oplocení hřiště  a vybudována plocha pro umístění WC - které bylo po dokončení akce také zakoupeno. V roce 2020 plánujeme vybudování otevřeného zastřešení zpevněné plochy u dřevěného objektu nad hřištěm.

V roce 2017 byla současně zhotovena firmou ARBOPlan Hořice studie revitalizace ploch u hřiště, která řeší úpravu ploch, svahové úpravy včetně opěrné zdi a ozelenění (keře, popínavé rostliny, malý ovocný sad) na pozemku. Vzniklo by takto důstojnější a praktičtější zázemí pro sportovní a kulturní aktivity. Studie počítá i s umístěním plánovaného „kulturního objektu“ v místě bývalého objektu obecního úřadu. V letošním roce budou zahájeny projekční práce pro přípravu stavby.

 

Oprava a údržba komunikací - v roce 2018 je plánována odložená oprava místní komunikace od čp. 30 směrem pod čp. 60 (asfaltová komunikace směr Podvrší - v návaznosti na opravu horního úseku komunikace provedenou v roce 2016). Před vlastní opravou bude ještě provedeno geodetické zaměření průběhu komunikace z důvodu potřeby rozšíření v místech kde to bude možné; současná šíře komunikace v „úvozu“ již nevyhovuje pro vozidla zajišťující svoz odpadů , při zimní údržbě, vozidla zemědělské a lesnické techniky a v případě nutnosti i požárních jednotek. Na opravu komunikací byl zpracován předběžný rozpočet, ke konci září 2017 byla podána žádost na čerpání dotačních prostředků z Programu obnovy venkova Pardubického kraje – žádost o dotaci ve výši 150 tis Kč na rok 2018.
 

Opravy havárií jiných úseků komunikací budou řešeny dle požadavků a dle skutečné potřeby a rozhodnutí zastupitelstva obce – tak, aby komunikace byly sjízdné.

Projekt výstavby nové komunikace v úseku mezi objekty Žampach čp. 18 a čp. 44 - obec objednala u projekční firmy Sella&Agreta projekt pro výstavbu nové komunikace - na žádost majitelů přilehlých nemovitostí z důvodu velmi špatného stavu stávající obslužné cesty. Projektová dokumentace pro stavební povolení nebyla bohužel v roce 2017 dokončena (projekční firma musí provést úpravy projektu dle požadavků stavebně-správních orgánů), dokončeno by mělo být počátkem roku 2018 a současně bude podána žádost o stavební povolení.

 

Údržba zeleně a ploch v obci – údržba zeleně je prováděna jednak dodavatelsky = osekávání příkopů u komunikací a travnaté plochy u hřiště za prodejnou je zajištěna traktorem s mulčovačem od obce Písečná, k sekání a údržbě ostatních obecních ploch je třeba zajistit brigádníky (formou placené dohody o provedení práce). Sbor dobrovolných hasičů má k dispozici motorový křovinořez a nový stroj DAKR FD-3 s mulčovačem a od 01/2017 se zametacím kartáčem – v případě potřeby je možné provést zácvik na práci se strojem. Posekanou trávu je však také potřeba shrabat a uklidit.

Také je v obci potřebné zajistit údržbu chodníků, autobusových zastávek, ploch v místech třídění odpadů, a i dalších drobných a sakrálních staveb.

Proto žádám spoluobčany – pokud se najde někdo, kdo bude mít zájem si trávu posekat a usušit nebo bude ochotný (za úplatu) údržbu ploch provádět, ozvěte se a domluvíme se.