Homepage / Obec Žampach / Aktuality

Aktuality

 PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ v roce 2018

                       - místní poplatky jsou ponechány ve stejné výši (jako v roce 2017)

            

 

KONTEJNER NA BIOODPAD

Obec Žampach zajistila v průběhu dubna - května 2018 přistavení kontejneru na bioodpad.

 

Datum:                         Stanoviště:

16.4. - 23.4.                 „1“  zpevněná plocha pod hřištěm u Konzumu

23.4. - 30.4.                 „2“  travnatá plocha u obecního úřadu

7.5. - 14.5.                   „3“  zadní část veřejného parkoviště naproti  bytovce

14.5. - 21.5.                „1“  zpevněná plocha pod hřištěm u Konzumu 

 

   Kontejner slouží výhradně pro odpad biologického charakteru jako jsou větve, tráva, listí, spadané ovoce, zbytky rostlin, případně jiné bioodpady ze zahrádek rodinných domů. Do kontejneru není možné vkládat jiné druhy odpadů !


 

KOMUNÁLNÍ ODPAD:

S platností od 1.1.2018 je svozovým dnem pro odvoz komunálního odpadu v obci Žampach a Hlavná – ÚTERÝ (v zimním období jednou týdně, v letním období jednou za dva týdny). EKOLA zajišťuje svoz již od časných ranních hodin, proto přistavujte svozové nádoby již předem (v pondělí večer před svozem).


kalendář svozu odpadů najdete pod záložkou "Informace pro občany" /"Odpady" - přílohy (úplně dole)

 

*****************************************************************************************

ODESÍLÁNÍ HROMADNÝCH SMS:

Dne 16.3.2017 bylo zprovozněno po delší odmlce odesílání hromadných sms zpráv občanům obce. Jedná se o jakousi náhradu obecního rozhlasu. Zpráva musí být  krátká (do 160 znaků), proto bude uvedeno vždy jen to nejdůležitější - ostatní informace najdete vždy na této záložce "Aktuality". Zprávy budou odesílány z telefonního čísla: 420 777 074 284. Prosím na toto telefonní číslo neodepisujte ani nevolejte.

*************************************************************************************

 

Informace z ŽIO č.1/2018:

 

PŘÍPRAVA STAVEBNÍCH AKCÍ, OPRAV, ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

 

Stávající havarijní stav opěrné zdi pod čp. 27byl již popsán v předchozích vydáních občasníku. Správa a údržba silnic nechce investovat do opravy vzhledem k tomu, že se nejedná o pozemek Pardubického kraje (i když skutečná hranice pozemku se nachází „uprostřed“ zdi). Pozemek je cca z 1/3 vlastněn obcí  a ze 2/3 majitelkou nemovitosti čp. 27. Koncem roku 2017 byla podepsána smlouva s firmou Laboro Ateliér pro vyhotovení potřebné a upravené dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.  Finance na opravu opěrné zdi s chodníkem jsou k dispozici, současně s vydáním stavebního povolení bychom chtěli podat žádost přes místní akční skupinu MAS Orlicko na dotační prostředky ke spolufinancování z fondů EU . Nyní je záměr stavby pozastaven do doby vyřízení všech potřebných záležitostí.

Dopravní bezpečnost –v obci je současně připravován projekt pro řešení dopravního značení a zvýšení „dopravní bezpečnosti“ na místních komunikacích a komunikace III.tř. ve správě Pardubického kraje. V rámci projektu bude přehodnoceno stávající dopravní značení, v místech kde jsou „bezpečnostní“ rizika, budou navržena nová řešení,  a pokud dojde k dohodě se Správou a údržbou komunikací Pardubického kraje, bude navržena nová trasa chodníku u oplocení pod bytovkou čp.8 a areálem Domova pod hradem (chodník na straně oplocení směrem ke křižovatce, jejíž tvar bude také upraven) a projekt bude předložen ke schválení Dopravnímu inspektorátu Policie ČR.

 

Rybníček na Žampachu– v roce 2015 byl ve spolupráci se společností Axiom Engineering Pardubice dokončen projekt na revitalizaci nádrže – rybníčku pod čp. 10. V projektu je zahrnuto vyčištění rybníčku, odebrání usazenin, oprava hráze a úprava břehů včetně porostů. Projekt měl být na začátku roku 2016 podán jako dotační žádost z operačního programu SFŽP, ale „stavba“ bohužel nesplnila povinné parametry výzvy k podání žádostí. Se společností Axiom bylo dohodnuto, že žádost bude podána  v další plánované výzvě, která je plánována až v průběhu roku 2018 (ve které by již neměly být nastaveny současné nesplnitelné podmínky). Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 750 tis Kč, přičemž dotace by měla být ve výši minimálně 60 % nákladů.

 

Oprava sportovního hřiště /tenisového kurtu– ke konci roku 2017 byla opět podána / nyní přes MAS Orlicko / dotační žádost Pardubickému kraji k částečnému financování plánované opravy hřiště = výměna oplocení včetně nátěrů kovových konstrukcí, oprava tréninkové odrazové zdi, oprava přístupového schodiště a odvodňovacích žlabů. Celkové náklady ve výši 275 tis Kč, z toho předpoklad dotace 130 tis Kč. O schválení žádosti bude rozhodnuto počátkem roku 2018.

V roce 2017 byla současně zhotovena firmou ARBOPlan Hořice studie revitalizace ploch u hřiště, která řeší úpravu ploch, svahové úpravy včetně opěrné zdi a ozelenění (keře, popínavé rostliny, malý ovocný sad) na pozemku. Vzniklo by takto důstojnější a praktičtější zázemí pro sportovní a kulturní aktivity. Studie počítá i s umístěním plánovaného „kulturního objektu“ v místě bývalého objektu obecního úřadu. V letošním roce budou zahájeny projekční práce pro přípravu stavby.

 

Oprava a údržba komunikací - v roce 2018 je plánována odložená oprava místní komunikace od čp. 30 směrem pod čp. 60 (asfaltová komunikace směr Podvrší - v návaznosti na opravu horního úseku komunikace provedenou v roce 2016). Před vlastní opravou bude ještě provedeno geodetické zaměření průběhu komunikace z důvodu potřeby rozšíření v místech kde to bude možné; současná šíře komunikace v „úvozu“ již nevyhovuje pro vozidla zajišťující svoz odpadů , při zimní údržbě, vozidla zemědělské a lesnické techniky a v případě nutnosti i požárních jednotek. Na opravu komunikací byl zpracován předběžný rozpočet, ke konci září 2017 byla podána žádost na čerpání dotačních prostředků z Programu obnovy venkova Pardubického kraje – žádost o dotaci ve výši 150 tis Kč na rok 2018.

Opravy havárií jiných úseků komunikací budou řešeny dle požadavků a dle skutečné potřeby a rozhodnutí zastupitelstva obce – tak, aby komunikace byly sjízdné.

Projekt výstavby nové komunikace v úseku mezi objekty Žampach čp. 18 a čp. 44 - obec objednala u projekční firmy Sella&Agreta projekt pro výstavbu nové komunikace - na žádost majitelů přilehlých nemovitostí z důvodu velmi špatného stavu stávající obslužné cesty. Projektová dokumentace pro stavební povolení nebyla bohužel v roce 2017 dokončena (projekční firma musí provést úpravy projektu dle požadavků stavebně-správních orgánů), dokončeno by mělo být počátkem roku 2018 a současně bude podána žádost o stavební povolení.

 

Údržba zeleně a ploch v obci – údržba zeleně je prováděna jednak dodavatelsky = osekávání příkopů u komunikací a travnaté plochy u hřiště za prodejnou je zajištěna traktorem s mulčovačem od obce Písečná, k sekání a údržbě ostatních obecních ploch je třeba zajistit brigádníky (formou placené dohody o provedení práce). Sbor dobrovolných hasičů má k dispozici motorový křovinořez a nový stroj DAKR FD-3 s mulčovačem a od 01/2017 se zametacím kartáčem – v případě potřeby je možné provést zácvik na práci se strojem. Posekanou trávu je však také potřeba shrabat a uklidit.

Také je v obci potřebné zajistit údržbu chodníků, autobusových zastávek, ploch v místech třídění odpadů, a i dalších drobných a sakrálních staveb.

Proto žádám spoluobčany – pokud se najde někdo, kdo bude mít zájem si trávu posekat a usušit nebo bude ochotný (za úplatu) údržbu ploch provádět, ozvěte se a domluvíme se.