Homepage / Obec Žampach / Aktuality

Aktuality

UPOZORNĚNÍ -
           v pondělí 8.1.2018 jsou zrušeny úřední hodiny OÚ

 PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ v roce 2018
                       - místní poplatky jsou ponechány ve stejné výši (jako v roce 2017)

           - platba poplatků v hotovosti bude vybírána až od 5.2. 2018

 - platbu poplatků bankovním převodem můžete zasílat již od začátku roku

 

ODPADY - svoz komunálního odpadu bude probíhat v úterý (již od 2.1.2018)

kalendář svozu odpadů najdete pod záložkou "Informace pro občany" /"Odpady" - přílohy (úplně dole)

 

*****************************************************************************************

ODESÍLÁNÍ HROMADNÝCH SMS:

Dne 16.3.2017 bylo zprovozněno po delší odmlce odesílání hromadných sms zpráv občanům obce. Jedná se o jakousi náhradu obecního rozhlasu. Zpráva musí být  krátká (do 160 znaků), proto bude uvedeno vždy jen to nejdůležitější - ostatní informace najdete vždy na této záložce "Aktuality". Zprávy budou odesílány z telefonního čísla: 420 777 074 284. Prosím na toto telefonní číslo neodepisujte ani nevolejte.

*************************************************************************************

 

Informace z ŽIO č.1/2017:

 

PŘÍPRAVA STAVEBNÍCH AKCÍ, OPRAV, ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

 

Stávající havarijní stav opěrné zdi pod čp. 27byl již popsán v předchozích vydáních občasníku. Správa a údržba silnic nehodlá investovat do opravy vzhledem k tomu, že se nejedná o pozemek Pardubického kraje. Pozemek je cca z 1/3 vlastněn obcí  a ze 2/3 majitelkou nemovitosti čp. 27. Komunikace v tomto místě přiléhá k opěrné zdi a je zde veliké nebezpečí poranění chodců, proto zastupitelé obce rozhodli o stavební přípravě na opravu zdi včetně vybudování nového chodníku – opěrná zeď bude „demontována“ a posunuta o cca 130cm (dle nové dohody 90-100 cm) hlouběji do svahu, tím vznikne prostor pro vybudování nového zvýšeného chodníku, který bude i nově osvětlen. Od roku 2015 vyjednáváme o převodu potřebného pozemku od současné majitelky obci – prozatím však bohužel nedošlo ke vzájemné dohodě - projektová dokumentace měla být upravena dle požadavku majitelky pozemků, ale projekční kancelář nepředala námi objednané práce. Finance na opravu opěrné zdi s chodníkem jsou k dispozici, současně s vydáním stavebního povolení jsme chtěli podat žádost na dotační prostředky ke spolufinancování z fondů EU. Nyní je záměr stavby pozastaven do doby vyřízení všech potřebných záležitostí.

Dopravní bezpečnost –v obci bude současně připravován projekt pro řešení dopravního značení a zvýšení „dopravní bezpečnosti“ na místních komunikacích a komunikace III.tř. ve správě Pardubického kraje. V rámci projektu bude přeposouzeno stávající dopravní značení, v místech kde jsou „bezpečnostní“ rizika, budou navržena nová řešení a projekt bude předložen ke schválení Dopravnímu inspektorátu Policie ČR.

 

Rybníček na Žampachu– v roce 2015 byl ve spolupráci se společností Axiom Engineering Pardubice dokončen projekt na revitalizaci nádrže – rybníčku pod čp. 10. V projektu je zahrnuto vyčištění rybníčku, odebrání usazenin, oprava hráze a úprava břehů včetně porostů. Projekt měl být na začátku roku 2016 podán jako dotační žádost z operačního programu SFŽP, ale „stavba“ bohužel nesplnila povinné parametry výzvy k podání žádostí. Se společností Axiom bylo dohodnuto, že žádost bude podána  v další plánované výzvě (ve které by již neměly být nastaveny současné nesplnitelné podmínky). Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 750 tis Kč, přičemž dotace by měla být ve výši minimálně 60 % nákladů.

 

Oprava sportovního hřiště /tenisového kurtu– ke konci roku 2015 byla podána dotační žádost Pardubickému kraji k částečnému financování plánované opravy hřiště = výměna oplocení včetně nátěrů kovových konstrukcí, oprava tréninkové odrazové zdi, oprava přístupového schodiště a odvodňovacích žlabů a pořízení 2ks mobilních WC. Celkové náklady ve výši 273 tis Kč, z toho předpoklad dotace 130 tis Kč. Žádost byla však zamítnuta. Vyčkáváme na možnost podání další žádosti anebo bude řešeno postupně z vlastních rozpočtových prostředků.

 

Oprava a údržba komunikací - v roce 2017 je plánována oprava místní komunikace od čp. 30 směrem pod čp. 60 (asfaltová komunikace směr Podvrší - v návaznosti na opravu horního úseku komunikace provedenou v roce 2016) a dále bude na horním úseku této komunikace vybudována „výhybna“ – pro snadnější míjení vozidel. Na opravu komunikací byl zpracován rozpočet, v r. 2016 byla podána žádost na čerpání dotačních prostředků z Programu obnovy venkova Pardubického kraje – žádost o dotaci ve výši 100 tis Kč na rok 2017. Žádost podaná koncem roku 2015 na čerpání prostředků z MMR ČR z programu podpory obnovy a rozvoje venkova – dotace ve výši 50% nákladů byla bohužel též bez odůvodnění zamítnuta; zastupitelstvo po zamítnutí dotační žádosti rozhodlo, že plánovaná oprava komunikací v roce 2016  bude provedena a byla tak dokončena oprava dvou úseků komunikací v celkové částce cca 1 400 tis Kč.

Opravy havárií jiných úseků komunikací budou řešeny dle požadavků a dle skutečné potřeby a rozhodnutí zastupitelstva obce – tak, aby komunikace byly sjízdné.

Projekt výstavby nové komunikace v úseku mezi objekty Žampach čp. 18 a čp. 44 - obec objednala u projekční firmy Sella&Agreta projekt pro výstavbu nové komunikace - na žádost majitelů přilehlých nemovitostí z důvodu velmi špatného stavu stávající obslužné cesty. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude dokončena v lednu 2017 a současně bude podána žádost o stavební povolení. Vzhledem k vyšším předpokládaným nákladům na výstavbu musí zastupitelstvo zvážit, zda vyčkat na podání vhodné dotační žádosti anebo budovat komunikaci „postupně“.

 

Obec Žampach dále připravuje návrhy /studie na stavbu  „společenského/ kulturního centra“ v místě demolice stavbyčp. 26,   rekonstrukci sportovního hřiště a úprav prostranství u sportovního hřiště za prodejnou. Prostředky na tyto stavby jsou a budou zajištěny jednak z naspořených prostředků, dále bude požádáno o dotaci z EU nebo z Programu obnovy venkova v Pardubickém kraji. Vzhledem k velikosti obce a rozpočtovým možnostem však budeme muset volit varianty méně finančně náročné a hlavě účelné z hlediska budoucího využití.

 

Údržba zeleně a ploch v obci – údržba zeleně je prováděna jednak dodavatelsky = osekávání příkopů u komunikací a travnaté plochy u hřiště za prodejnou je zajištěna traktorem s mulčovačem od obce Písečná, k sekání a údržbě ostatních obecních ploch je třeba zajistit brigádníky (formou placené dohody o provedení práce). Sbor dobrovolných hasičů má k dispozici motorový křovinořez a nový stroj DAKR FD-3 s mulčovačem a od 01/2017 se zametacím kartáčem – v případě potřeby je možné provést zácvik na práci se strojem. Posekanou trávu je však také potřeba shrabat a uklidit.

Také je v obci potřebné zajistit údržbu chodníků, autobusových zastávek, ploch v místech třídění odpadů, a i dalších drobných a sakrálních staveb.

Proto žádám spoluobčany – pokud se najde někdo, kdo bude mít zájem si trávu posekat a usušit nebo bude ochotný (za úplatu) údržbu ploch provádět, ozvěte se a domluvíme se.