Homepage / Informace pro občany / Poplatky

Poplatky

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2018:

      Poplatky byly ponechány ve stejné výši jako v roce 2017:

Základní přehled poplatků:
a) poplatek ze psů: 200 Kč/ za každého psa
b) poplatek za užívání veřejného prostranství: ( přehled sazeb ve vyhlášce)
c) poplatek ze vstupného: ( přehled sazeb ve vyhlášce)
d) poplatek z ubytovací kapacity:  2 Kč/lůžko a den, podrobnosti ve vyhlášce
e) poplatek za „odstraňování odpadů“ : 400 Kč/ osobu(osvobození a úlevy dle vyhlášky)

***Tento poplatek platí za kalendářní rok každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo se v obci dlouhodobě zdržuje a každá fyzická osoba, která vlastní v obci stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. Od tohoto poplatku mají úlevu ve výši 200 Kč děti do 15 let a studenti, kteří předloží potvrzení o denním studiu (nesmí však podnikat ani nesmí být v trvalém ani vedlejším pracovním poměru)


- splatnost poplatků (ze psů a za odpady – nejpozději do 30. června příslušného roku). Nadále však platí, že „samolepky  EKOLA na rok 2018“, které je třeba vylepit na sběrné nádoby, budou vydávány až po provedení úhrady poplatku a firma EKOLA bude vyprazdňování sběrných nádob bez samolepek provádět pouze do 31. března 2018.
- poplatky lze také uhradit převodním příkazem nebo vkladem na účet obce č.13424611/0100 u Komerční banky, u platby je třeba uvést příjmení, jméno a adresu bydliště (nebo adresu rekreačního objektu) a variabilní symbol{v.s.}
( 100xx – Žampach, 200xx – Hlavná / kde xx= číslo popisné, u čísla evidenčního 9x,……………..
…příklady: Žampach čp.61 = v.s.10061, Hlavná 34 = v.s.20034, Žampach č.ev.4 = v.s.10094,Hlavná č.ev.1 = v.s.20091).
- v případě, že nebude poplatek uhrazen včas (tj. nejpozději do 30. 6. 2017 u poplatku ze psů a za odpady), bude vyměřen „platebním výměrem“ a poplatek může být navýšen až na trojnásobek.

Základní přehled poplatků:
a) poplatek ze psů: 200 Kč/ za každého psa
b) poplatek za užívání veřejného prostranství: ( přehled sazeb ve vyhlášce)
c) poplatek ze vstupného: ( přehled sazeb ve vyhlášce)
d) poplatek z ubytovací kapacity:  2 Kč/lůžko a den, změněny termíny plateb a ohlašovacích povinností
e) poplatek za „odstraňování odpadů“ : 400 Kč/ osobu(osvobození a úlevy dle vyhlášky)

***Tento poplatek platí za kalendářní rok každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo se v obci dlouhodobě zdržuje a každá fyzická osoba, která vlastní v obci stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. Od tohoto poplatku mají úlevu ve výši 200 Kč děti do 15 let a studenti, kteří předloží potvrzení o denním studiu (nesmí však podnikat ani nesmí být v trvalém ani vedlejším pracovním poměru). Další podrobnosti jsou specifikovány v plném znění Obecně závazné vyhlášky. Vyhlášku je možné na požádání zaslat v elektronické formě e-maile, Vyhláška a kalendář svozu odpadů jsou též dostupné na webových stránkách obce Žampach  www.obeczampach.cz .