Homepage / Dokumenty / Vyhlášky obce

Vyhlášky obce

Vyhláška o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Žampach se na svém zasedání dne 25. listopadu 2016 usnesením č.9, usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 

Článek 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

Článek 2

Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.

 

 

 

Článek 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou

kratší nebo žádnou
 

1) Doba nočního klidu se nevymezuje:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna,

b) v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu „Pálení čarodějnic",

c) v době konání těchto tradičních veřejnosti přístupných akcí:

 „Pálení čarodějnic"(jeden den na přelomu měsíce dubna a května)
                  – na Hlavné a na Žampachu, pořádající SDH Žampach a Hlavná
 "Letní hudební festival pod hradem"(jeden den v měsíci červenec),
                  pořádající Domov pod hradem Žampach
 „Ukončení léta - posezení"(jeden den v období měsíce září až polovina října),
                  pořádající SDH Žampach a Hlavná

  „Hlavenská pouť"(jeden den v období měsíce srpna), Hlavná

 

2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. c) této

     vyhlášky, bude zveřejněna Obecním úřadem Žampach nejméně 5 dnů před datem jejich

     konání na úřední desce.