Homepage / Dokumenty / Rozpočty obce, Závěrečné účty a rozpočtová opatření

Rozpočty obce, Závěrečné účty a rozpočtová opatření

OZNÁMENÍ

O zveřejnění dokumentů , vyplývající ze zákona č.250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souladu s :

            § 3, odst. 4                Zveřejnění rozpočtového výhledu na rok
                                                2017 – 2020
                                               (Střednědobého výhledu rozpočtu obce Žampach),

            § 11, odst. 4              Zveřejnění schváleného rozpočtu obce Žampach

            § 11, odst.4               Zveřejnění schválených rozpočtových opatření

 

Výše uvedené dokumenty schválené Zastupitelstvem obce Žampach jsou :


            - zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách obce
              Žampach - www.obeczampach.cz

            - k nahlédnutí jsou v listinné podobě v kanceláři Obecního úřadu
              Žampach.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ROZPOČET OBCE NA ROK 2019

Na jednání zastupitelstva obce dne 07. 12. 2018 byl schválen usnesením č.2 rozpočet obce na rok 2019. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce OÚ od 21.11.2018 do 07.12.2018

Rozpočet obce tvoří:

- příjmy v celkové výši: 5 234 472 Kč / z toho daňové příjmy 3 667 100 Kč a dotace na výkon státní správy (včetně nové dotace na výkon opatrovnictví) celkem 860 872 Kč

- výdaje v celkové výši: 7 177 500 Kč

- rozpočet je tedy schodkový = výdaje vyšší než příjmy o 1 943 028 Kč. 
  Schodek je krytý rozpočtovými přebytky z minulých let a vznikl plánovanými stavebními akcemi:
-  Chodník a zárubní zeď u objektu čp.27
-  Rekonstrukce vodního díla-rybníčku na Žampachu

...rozpočet dle jednotlivých kapitol k náhledu v příloze, rozpočet byl zveřejněn dne 20.12.2018

 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA LÉTA 2019 - 2022

Na jednání zastupitelstva obce dne 07. 12. 2018 byl schválen usnesením č.3 sTŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE NA R. 2019-2022. Návrh Rozpočtového výhledu byl vyvěšen na úřední desce OÚ od 21.11.2018 do 07.12.2018

Střednědobý výhled rozpočtu je tvořen plánovanými příjmy a výdaji v letech 2019 -2022 včetně plánu investičních akcí.

 Rozpočtový výhled byl zveřejněn dne 20.12.2018

 *********************************************************************************************************************

ROZPOČET OBCE NA ROK 2018

Na jednání zastupitelstva obce dne 22. 12. 2017 byl schválen usnesením č.6 rozpočet obce na rok 2018. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce OÚ od 30.11.2017 do 15.12.2017

Rozpočet obce tvoří:

- příjmy v celkové výši: 5 064 972 Kč / z toho daňové příjmy 3 461 600 Kč a dotace na výkon státní správy (včetně nové dotace na výkon opatrovnictví) celkem 901 872 Kč

- výdaje v celkové výši: 5 035 900 Kč

- rozpočet je tedy přebytkový = příjmy vyšší než náklady o 29 072 Kč. 

...rozpočet dle jednotlivých kapitol k náhledu v příloze, rozpočet byl zveřejněn dne 25.12.2017

*****************************************************************************************************

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2017
Na základě zveřejněného Závěrečného účtu obce za rok 2017 v úplném znění a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, které byly vyvěšeny na úřední desce OÚ Žampach (způsobem umožňujícím dálkový přístup) od 14.05.2018 do 01.06.2018 zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce k  31.12.2017 a hospodaření obce Žampach v roce 2017 (Příjmy celkem ve výši 5 115 478,- Kč, Výdaje celkem ve výši 2 834 862,- Kč, Přebytek hospodaření =2 280 616,- Kč) s výrokem BEZ VÝHRAD.
- SCHVÁLENO usnesením č.2 na Jednání zastupitelstva obce dne 1.6.2018

Závěrečný účet - schválený - byl zveřejněn včetně povinných příloh na webu obce dne 1.6.2018